Algemene verkoopvoorwaarden - Boncado - photo 2

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ONLINE VERKOOP
OP DE SITE www.boncado.be

 

1. Algemeenheden

Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle bestellingen, geplaatst door een consument (hierna 'de koper'), van te koop gestelde producten op de site www.boncado.be. Het begrip consument wordt verstaan in de zin van artikel 1649 bis §2, 1° van het Belgisch burgerlijk wetboek als zijnde een 'natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit'.

 

2. Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de onderstaande termen de volgende definities hebben; 'BONCADO': de SRL JALM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te BE – 4950 Waimes, rue de Fîsé, Thirimont 27 B, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer nr. 0725.967.893; geldig vertegenwoordigd door de beheerder, de heer Joël LODOMEZ. 'Platform BONCADO' - www.boncado.be': Belgisch e-business platform uitsluitend uitgebaat door BONCADO, dat lokale handelszaken (ambachten, restauranthouders/hoteliers, detailhandelszaken, dienstverleners, enz.) in relatie brengt met klanten en prospecten. Dit platform stelt de koper in staat een aankoopbon te geven, te verzilveren in een van de deelnemende handelszaken. 'Overeenkomst': de overeenkomst inzake online verkoop op de site www.boncado.be van aankoopbonnen omruilbaar in een of meerdere handelszaken, gesloten tussen BONCADO en de koper. Deze overeenkomst wordt gematerialiseerd in de samenvatting van de bestelling en de onderhavige Algemene voorwaarden. 'Handelaar': de professional, fysieke of rechtspersoon, gevestigd in België; naargelang van het geval kan de handelaar een dienstverlener (met of zonder levering van producten) of verkoper van goederen zijn. 'Koper': de eindklant, consument. 'Prijs': prijs betaald door de koper in ruil voor de aangekochte bonnen bij BONCADO op de site www.boncado.be.

 

3. De verkoopovereenkomst sluiten

3.1. Het specifieke gebruik dat kan worden gemaakt van elk van de te koop aangeboden bonnen door BONCADO op haar site wordt er uitvoerig beschreven (prijs, voorwaarden, adres en activiteit van de handelaar, geldigheidsdatum enz.).

3.2. Om een waardebon te kopen op de site www.boncado.be, moet de koper het gewenste artikel toevoegen aan zijn winkelmandje, zijn coördinaten meedelen en de leveringswijze kiezen. Hij zaI vervolgens de details van zijn bestelling kunnen controleren en, indien nodig, fouten verbeteren voor de bestelling te plaatsen. De bestelling zal trouwens in geen geval kunnen worden geplaatst zolang de koper niet zijn uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven over de inhoud van onderhavige door het gepaste vakje aan te vinken. De essentiële kenmerken, de prijs van de producten BTW inbegrepen en, desgevallend, de leveringskosten ten laste van de koper worden meegedeeld op de pagina's met de uitvoerige beschrijving van de producten van de online winkel. De online betaling bevestigt de bestelling, die dan definitief wordt. BONCADO stuurt per mail een samenvatting van de bestelling naar de koper. In afwijking van de alinea die voorafgaat, indien het voor BONCADO onmogelijk is om te voldoen aan de bestelling van de koper, om welke reden ook, brengt het die laatste onmiddellijk op de hoogte per mail en vermeldt:

 • Ofwel de termijn waarin de aankoopbon(nen)opnieuw beschikbaar zal/zullen zijn;
 • Ofwel de termijn waarin de koper de aankoopprijs en eventuele leveringskosten terugbetaald krijgt.3.3. Elke, zelfs gedeeltelijke wijziging van de bestelling, na de bevestiging ervan per mail , is maar mogelijk met het schriftelijk akkoord van BONCADO en mits de koper eventuele meerkosten of administratieve kosten voor deze verandering ten laste neemt.

 

4. Prijzen

4.1. De prijzen worden opgegeven BTW inbegrepen en leveringskosten inbegrepen.

4.2. Elke verhoging van bestaande taksen en belastingen (zoals de BTW) en, in het algemeen, alle nieuwe taksen van toepassing op de bestelling en die optreden na uitgifte ervan zijn ten laste van de koper.

 

5. Levering

5.1. Op het ogenblik van de plaatsing van de online bestelling moet de koper de leveringswijze van het product kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • thuis afdrukken vanaf de website BONCADO ;
 • verzending per e-mail naar de begunstigde van de aankoopbon;
 • standaardlevering;- expreslevering.

5.2. De aankoopbon is beschikbaar (thuis afdrukken of verzending per e-mail naar de begunstigde) of wordt verzonden (levering aan huis) na ontvangst van de integrale betaling van de verkoopprijs en eventuele leveringskosten.

5.3. De waarde van de aankoopbon en de voorwaarden tot omruiling ervan bij de handelaar staan vermeld in de samenvatting van de bestelling, verstuurd per e-mail en op de aankoopbon.

5.4. Klachten over vermeldingen in de samenvatting van de bestelling en/of de aankoopbon moeten gestuurd worden naar BONCADO binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan, via aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De datum en het nummer van de betwiste bestelling moeten worden vermeld in de klacht.

5.5. De leveringstermijnen bepaald op de website van BONCADO zijn louter indicatief. Een eventuele overschrijding van de genoemde termijnen kan niet leiden tot schadevergoedingen en belangen ten voordele van de koper van welke aard ook, noch tot een latere weigering van inontvangstneming of tot een ontbinding van de overeenkomst ten laste van BONCADO.

5.6. De uitvoering van de verplichting om het product te leveren wordt, hoe dan ook, opgeheven zonder vooropzegging noch schadevergoeding indien, en in de mate dat, BONCADO zou verhinderd zijn om haar verbintenissen na te leven wegens overmacht. Bovendien behoudt BONCADO zich het recht voor om elke bestelling geheel of gedeeltelijk zonder vooropzegging noch schadevergoeding op te zeggen bij een dergelijk geval van overmacht. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht, ook al beantwoorden ze niet aan de kenmerken van die laatste in het gemeenrecht: arbeidsconflicten (gehele of gedeeltelijke staking, lock-out,..), rellen, epidemieën, slechte weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing, oorlog, overstromingen en andere natuurrampen, mobilisatie, blokkade, bedrijfsongeval, of enige andere oorzaak die de handelaars verhindert hun producten of diensten aan te bieden, die de verzending of het transport verhindert alsook welke gelijkaardige algemene gebeurtenis ook die optreedt uit hoofde van ons bedrijf of haar onderaannemers en medecontractanten.

5.7. De levering aan huis van de koper gebeurt door toedoen van een derde gekozen door de koper op het ogenblik van zijn bestelling, op zijn kosten, voor zijn rekening en op zijn verantwoordelijkheid. BONCADO neemt geen verantwoordelijkheid, van welke aard ook, voor enig incident dat optreedt in de loop van haar activiteiten, dat schade zou berokkenen aan het product, goederen of personen, zowel van de koper als van derden.

 

6. Omruiling van de aankoopbon

6.1. De aankoopbonnen vermelden zichtbaar een geldigheidsdatum. Tijdens de geldigheidsduur ervan zijn ze gratis omruilbaar bij de handelaar. Indien de koper geen gelegenheid heeft om zijn bon om te ruilen tijdens de geldigheidsduur, zal hij een verlenging kunnen vragen binnen de drie maanden na de geldigheidsdatum, in overeenstemming met de volgende procedure:

 • de referenties van de waardebon in de rubriek FAQ op de site www.boncado.be;- 'Verlenging van mijn Boncado' selecteren;
 • online het bedrag betalen van de kosten in verband met dit verzoek. Deze kosten bedragen 10 € wanneer de koper kiest zijn nieuwe aankoopbon per mail te ontvangen en 20 € wanneer de aankoopbon per post wordt verstuurd.
 • Er wordt een bevestigingsmail en een nieuwe aankoopbon verstuurd naar de koper.

6.2. De bon geeft recht op de aankoopwaarden bij de gekozen handelaar volgens de voorwaarden gekozen uit de voorwaarden die op het platform BONCADO staan en in de bevestigingse-mail verstuurd naar de koper .

6.3. Indien het bedrag van de aankopen van de koper bij de handelaar lager is dan het bedrag van de aankoopbon, kan de handelaar beslissen het verschil terug te betalen aan de koper of zelf een aankoopbon uitgeven die de koper later zal kunnen verzilveren. De keuze voor een van beide opties rust uitsluitend bij de handelaar, zodanig dat de koper in geen geval bezwaar kan maken tegen BONCADO.

 

7. Verantwoordelijkheden

BONCADO handelt als tussenpersoon en biedt waardebonnen aan, die toelaten te genieten van een prestatie aangeboden en uitgevoerd door een van de handelaars vermeld op het platform. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden kan de koper of de begunstigde BONCADO niet verantwoordelijk stellen voor gebreken of fouten begaan door de handelaars bij de uitvoering van de formule. Zo kan BONCADO niet verantwoordelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de algemene voorwaarden toe te schrijven is aan de koper, of toe te schrijven aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde buitenstaander, of aan een geval van overmacht, of aan een gebeurtenis die

BONCADO noch kon voorzien noch vermijden zelfs door een grotere voorzichtigheid aan de dag te leggen. BONCADO wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende schade, in de brede zin van het woord, tenzij de schade het gevolg is van een zware fout of van een opzettelijke handeling toe te schrijven aan BONCADO. BONCADO kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het onvermogen van de handelaar om de bon te ruilen op een bepaalde datum, ongeacht de oorzaak (stockonderbreking, faillissement,…). BONCADO is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen of verkeerde overdrachten van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of van enig ander communicatiemiddel gebruikt in het kader van uitwisselingen tussen de koper en BONCADO, tenzij deze schade het gevolg is van een zware fout of van een opzettelijke handeling toe te schrijven aan BONCADO.

 

8. Herroepingsrecht

De koper kan het herroepingsrecht uitoefenen in overeenstemming met artikel VI.47 van het Belgisch wetboek van economisch recht. De bijlage van Boek VI van het wetboek van economisch recht wordt hierna integraal weergegeven:

Herroepingsrecht

U hebt een herroepingsrecht van de onderhavige overeenkomst zonder reden te geven binnen een termijn van veertien dagen. De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop u zelf, of een derde die niet de vervoerder is en die werd aangeduid door u, het goed fysiek in ontvangst neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een bericht sturen (SRL JALM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te BE – 4950 Waimes, rue de Fîsé,Thirimont 27 B, (België), Telefoon: +32496515951, Mail: support@boncado.be) over uw beslissing om onderhavige overeenkomst te herroepen met behulp van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld, aangetekende brief per post elektronische mail). U kan het modelformulier voor herroeping gebruiken dat is bijgevoegd bij onderhavige maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te bezorgen voor de vervaltermijn van de herroeping.

Gevolgen van de herroeping

In het geval van herroeping van uw kant van onderhavige overeenkomst, betalen we alle van u ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, desgevallend, een goedkopere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons vooropgestelde standaardlevering) zonder overmatige vertraging en, in elk geval, uiterlijk veertien dagen na de dag waarop we kennis hebben genomen van uw beslissing om onderhavige overeenkomst te herroepen. We zullen de terugbetaling doen met gebruik van dezelfde betaalmethode als degene die u hebt gebruikt voor de initiële verrichting, behalve indien u uitdrukkelijk een andere methode overeenkomt; deze terugbetaling zal in geen geval kosten teweegbrengen voor u. We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we het goed hebben ontvangen of tot u een bewijs hebt geleverd van verzending van het goed, de weerhouden datum zijnde die van de eerste van deze feiten.

U zal het goed moeten terugsturen, naar de de SRL JALM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te BE – 4950 Waimes, rue de Fîsé,Thirimont 27 B, (België), Telefoon: +32496515951, Mail: support@boncado.be, zonder overdreven vertraging en, in elk geval, uiterlijk 14 dagen nadat u ons uw beslissing hebt meegedeeld van herroeping van de onderhavige overeenkomst. Deze termijn wordt als nageleefd geacht indien u het goed terugstuurt voor de vervaltermijn van veertien dagen. U zal de directe verzendkosten van het goed moeten betalen. Uw verantwoordelijkheid geldt alleen voor beschadiging van het goed als gevolg van andere bewerkingen dan die nodig om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit goed te garanderen.

Wijziging tijdens onze actie 'Steun en Solidariteit'

Voor de Boncado uitgegeven tijdens de hele duur van onze actie 'Steun en Solidariteit', die begint op 17 maart 2020, en waarvan het geld rechtstreeks wordt gestort aan de handelaar, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de onmiddellijke uitvoering van de prestatie vanaf de goedkeuring van zijn bestelling. Na goedkeuring van de betaling zal de klant onmiddellijk beschikken over zijn Boncado. Bijgevolg en in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.47 van het wetboek van economisch recht, zal de klant niet over de mogelijkheid beschikken om zijn herroepingsrecht uit te oefenen voor zijn bestelling.

 

9. Gegevensbescherming

9.1. BONCADO verklaart de wettelijke bepalingen na te leven betreffende de privacybescherming van haar klanten. Zo komen de verwerkingen betreffende persoonsgegevens van klanten aan bod in een verklaring aan de Commissie voor privacybescherming.

9.2. BONCADO garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar klanten. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen door BONCADO voor de uitvoering van bestellingen. Ze worden eventueel doorgegeven aan derden die tussenkomen in het kader van de uitvoering van bestellingen (bijvoorbeeld, het vervoerbedrijf dat voor de leveringen zorgt of de bankinstelling die de betaling mogelijk maakt). BONCADO behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van haar klanten door te geven aan commerciële partners voor marketingdoeleinden. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden houdt voorafgaande aanvaarding in van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens van de koper. De koper kan echter op elk ogenblik zijn akkoord over het gebruik van zijn persoonsgegevens voor reclame- marketingdoeleinden intrekken. Hij moet daartoe een mail sturen naar: support@boncado.be.

9.3. De manier waarop BONCADO de bescherming van de persoonsgegevens van de klant garandeert, wordt uiteengezet in het document 'Privacybescherming' beschikbaar op deze link: https://www.boncado.be/nl/privacybescherming-.htm. De koper zal in geen geval een bestelling kunnen plaatsen op de site www.boncado.com zonder vooraf kennis te hebben genomen van de onderhavige voorwaarden en het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens.

 

10. Bekendmaking van de algemene verkoopvoorwaarden en van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens.

De koper zal, ten allen tijde, de mogelijkheid hebben om de onderhavige verkoopvoorwaarden en het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens te raadplegen op de site www.boncado.be. Hij zal die ook kunnen afdrukken en/of downloaden in 'pdf' formaat.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. BONCADO is de enige houder of rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten voor de site, met betrekking tot alle gepubliceerde inhouden (achtergrond/ vorm) en dit in alle landen: logo, en plan van de site, teksten, titels van rubrieken, pagina's, scripts, iconen, pictogrammen, foto's, video's, gegevens, statistieken en andere redactionele inhouden. De koper is niet gemachtigd om de winkels, logo's en domeinnamen die op de site erschijnen, te kopiëren en/of te gebruiken. Geen enkel element van de site (teksten, artikels, foto's, tekeningen, beelden, video's, gegevens, statistieken enz.) mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, gedownload, verknipt, overgedragen of verspreid op welke manier ook, in welke vorm en op welke drager ook, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van BONCADO met uitzondering van een strikt gebruik voor de noden van de pers en onder voorbehoud van het naleven van de intellectuele eigendomsrechten waarover sprake. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van de site via welk procedé ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van BONCADO, is verboden en zou een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inroepen.

11.2. BONCADO behoudt zich het recht voor om elke inbreuk tegen haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen. Alleen kopiëren voor privégebruik is toegestaan voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. Elke reproductie van een inhoud is dus, in principe, strikt verboden zonder het uitdrukkelijke akkoord van de auteur.

 

12. Nietigheid

Elke bepaling of deelbepaling van de onderhavige algemene voorwaarden die nietig of ongeldig zou worden verklaard of strijdig met de bindende wetten of met de openbare orde, zal geen invloed hebben op de geldigheid of doeltreffendheid van een van de andere bepalingen of deelbepaling van de algemene voorwaarden of van de gehele onderhavige algemene voorwaarden.

 

13. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

13.1. Alle contractuele relaties tussen BONCADO en de koper worden geregeld door het Belgische recht.

13.2. Elke betwisting, zoals bijvoorbeeld die betreffende het ontstaan, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding van de overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van BONCADO.

13.3. Onderhavig artikel is zelfs toepasbaar in het geval van samenhang, tussenvordering, vordering tot tussenkomst, gemeenverklaring of vrijwaring of pluraliteit van verweerders.

 

Bijlage: Herroepingsformulier (bijlage 2 van Boek VI van het Belgisch wetboek van economisch recht)

Gelieve onderhavig formulier uitsluitend in te vullen en te versturen indien u de overeenkomst wil herroepen:

 • Ter attentie van de SRL JALM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te BE – 4950 Waimes, rue de Fîsé,Thirimont 27 B, (België), Telefoon: +32496515951, Mail: info@boncado.be:
 • Ik/wij (*) beteken(en) (*) via onderhavige mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst houdende de verkoop van het goed (*)/de dienstverlening (*) hieronder-Bestelling op (*) /ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij berichtgeving van onderhavig formulier op papier)
 • Datum(*)

Schrappen wat niet past.

De # PLATFORM_BRANDED_NAME # website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring negatief beïnvloeden of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden.